تاریخ‌نگار مدرسه طبیعت در ایران از آغاز تاکنون

در این تاریخ‌نگار می‌توانید در جریان مجموعه اتفاقاتی قرار بگیرید که از شروع اجرایی شدن ایده مدرسه طبیعت در سال ۱۳۹۲ با پروژه ‘سفرهای آقای کرم’ در مشهد تا امروز که در بسیاری از شهرهای ایران مدارس طبیعت مشغول به فعالیت و یا در حال راه‌اندازی هستند، به وقوع پیوسته است.