سخنرانی محمد درویش در همایش کودک و طبیعت- دماوند

محمد درویش در همایش کودک و طبیعت دماوند گفت بزرگترین گناهِ امروز ما، مشروعیت بخشیدن به غم و گناه شمردنِ شادی است. مدرسه_طبیعت علیه این خطا اعلام جرم میکند!

فایل سخنرانی محمد درویش را دانلود کنید

manager