ریشه های میانمایگی

عبدالحسین وهاب زاده- ایده پرداز مدرسه طبیعت-

مدرسه کودکان ما ، با آنهمه استعدادهای متنوع و قدرت تخیل، را که اگر فرصت تجلی می یافت رنگین کمانی از جلوه های مختلف فرهنگ ، هنر ، علم و معرفت می آفرید ، جملگی پشت میز زندانهایی به نام کلاس از بازی و شادمانی و یادگیری در دنیای واقعی محروم می دارد و همه را یکسان میخواهد: به رغم میل و ذاتشان یکسان بنشینند، یکسان فکر کنند ، یکسان به پرسشی کلیشه یی پاسخی یکسان دهند؛ و نه بیشتر و نه کمتر از آنچه از آنها خواسته شده بگویند. هرکه کندتر یا تندتر از معلم باشد سرکوفته می شود.در این نظام پرورشی چه می ماند از آنها جز میانمایگی؟
داماستس ، راهزنِ اساطیری یونانی را ، این نظام پرورش به یاد می آورد که قربانیانش را بر تخت معروف خود می بست و آنقدر آنها را می کشید یا می برید تا هم اندازه تخت او شوند.

به اشتراک بگذارید ...
Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

manager