هيچ هاي شيرين – هيچ هاي خاكستري

عبدالحسین وهاب زاده- ایده پرداز مدرسه طبیعت-

كودكي دوران خاطرات به يادماندني براي همه ي عمر است، چيزهاي به ظاهر كوچك كه اگر از شادماني ، سرخوشي و رهايي حکایت داشته باشند لذت يادآوريشان در روزهاي گرفتار بزرگسالي روح انگيز و التيام بخش است واگر در چارديواريهاي محبوس و لگام های تنگ گذشته باشند روح را فسرده خواهند داشت. ٩٦ در صد مردم در همه جای دنیا ، در نظر سنجي ها، شيرين ترين خاطرات كودكي خود را مرتبط با بودن در طبيعت توصيف كرده اند.اين به ظاهر ” هيچ هاي شيرين ” ، اما ، امروز براي كودكان ما ، اسير در چنبره ي كنترل خانواده ، مدرسه و حواشي مرتبط با آن ، جاي خود را به ” هيچ های خاكستري” مي دهند . بيائيد در مورد كودكي و نيازهاي واقعي آن باز انديشي كنيم. بيائيد به جمله نصب شده بر ديوار دفتر كار آلبرت انشتين در دانشگاه پرينستون عميق تر بنگريم كه مي گويد:” نه هرچيز كه به شمار ش آمد به حساب آيد و نه هرچيز كه به شمارش نامد به حساب نيز نيايد” .

manager