گاهی فقط باید رها کرد (مدرسه طبیعت پردیسان)
ساخت از گل
مدرسه طبیعت وارش به روایت تصویر
دوباره دوباره دوباره. خسته نمیشود. تجربه میکند.(مدرسه طبیعت پردیسان)
نمیجنگند. خود را میشناسند و قوی میشوند. (مدرسه طبیعت پردیسان)
میسازند، آنچه را که خود میخواهند. (مدرسه طبیعت پردیسان)
به اشتراک بگذارید ...
Share on FacebookEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn