دغدغه‌مندان، مسئولین و والدین عزیز
کودکان شهرمان که امروز گرفتار در خانه‌های و کلاس‌های سیمانی و بتنی هستند به امید دست ها، روح ها و همت هایی هستند که گام در جهت تامین و بازگرداندن لذت و حق مادرزاد بازی آزاد و سرخوشانه آنها در طبیعت در کنار دیگر کودکان بگذارند…
ما اکنون در آغاز بهار 1397 تلاش جدیدی را آغاز می کنیم … این تلاش با هدف همگانی کردن تجربه مدرسه طبیعت برای کودکان کلانشهر مشهد شکل گرفته است. همانطور که مشهد اولین شهری بود که در دامن خود مدرسه طبیعت را پروراند امیدواریم با مشارکت اجتماعی شهروندان خود اولین شهری باشد که تجربه مدرسه طبیعت به صورت فراگیر برای کودکان از طبقات اجتماعی مختلف و با توانمندی های مختلف فراهم کند …
برای تامین و فراگیر کردن تجربه مدرسه طبیعت برای کودکان شهرمان نیازمند ایده های نو، افراد علاقمند به فعالیت در حوزه مدرسه طبیعت، حمایت مالی، تامین زیرساخت های مناسب (زمین و امکانات مناسب برای تجربه کودکان)، سیاستگذاری های مناسب شهری و … هستیم. این مهم تنها با مشارکت همگانی متخصصین در حوزه‌های مختلف از جمله معماری، شهرسازی، علوم تربیتی، روانشناسان، جامعه شناسان و … و نهادهای مختلف مانند شورای شهر، شهرداری، آموزش و پرورش، محیط زیست، منابع طبیعی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و خیرین محترم ممکن می شود. به همین دلیل با ایجاد کانال جدید “مدرسه طبیعت برای همه کودکان مشهد” هرگونه ایده پردازی، حمایت و مشارکت از تامین این تجربه برای کودکان شهرمان بازتاب داده می شود…
این کانال، فضایی جمعی جهت هم اندیشی و اقدام در راستای تامین تجربه مدرسه طبیعت برای کودکان کلانشهر مشهد می باشد، که در آن به دنبال کشف و یافتن مسیرهای عملی تحقق این مهم برای کودکان شهرمان هستیم …
اگر این پیام را پسندید، این پیام برای دوستانتان بفرستید و ما را در این مسیر اقدامات خود یاری رسانید …
آدرس کانال “مدرسه طبیعت برای همه کودکان مشهد

حمایت از تحقق مدرسه طبیعت
ایده پردازی

پرسشی که همه ما را در کانال ” مدرسه طبیعت برای همه کودکان مشهد” به دور هم جمع کرده است، این است که چگونه می توانیم در مسیری حرکت کنیم که تجربه مدرسه طبیعت برای تمامی کودکان شهر مشهد محقق شود؟ برای حرکت به سوی این مقصد تا 15 اردیبشهت ماه هر ایده و اقدامی که گمان می کنید که خودتان می توانید در رابطه با تسهیل تجربه مدرسه طبیعت برای کودکان شهر مشهد انجام دهید، را برای ادمین کانال “مدرسه طبیعت برای همه کودکان مشهد” ارسال کنید.