برگزاری سومین کارگاه پیشرفته تسهیلگری ارتباط کودک با طبیعت

از تاریخ 12 تا 15 بهمن ماه سومین کارگاه تسهیلگری پیشرفته ارتباط کودک با طبیعت، با حضور علاقمندان از شهرهای مختلف کشور در مدرسه طبیعت کاوی کنج برگزار می شود. پرسش های محوری که در این کارگاه برای حول آن گفتگوهایمان شکل می گیرد:

  1. تسهیل گری به عنوان یک کنش تیمی چه وِیژگی هایی دارد؟
  2. چگونه با چالش های نظام تسهیلگری در مدرسه طبیعت مواجه شویم؟
  3. حوزه های عیان و نهان نظام تسهیلگری کدامند و هر کدام چه نقشی را ایفا می کنند؟
  4. تیم تسهیلگری در مدرسه طبیعت چگونه تیمی است؟

manager