مهیا اختراعی صناعی – مادر ستایش

مدرسه طبيعت به من و دختر ٤ ساله‌ام ‘رها كردن’ و ‘رها شدن’ را آموخت. من دخترم را رها كردم كه همانى شود كه هست، نه آنى شود كه من مى‌خواستم. من ياد گرفتم او را رها كنم تا خودش بتواند خود را پيدا كند، و نه من او را. دخترم اولين بار در زندگيش آزادانه معناى فرصت يافتن را آموخت.

(بیشتر بخوانید..)

kavij