برگزاری کارگاه “مدرسه طبیعت :یادگیری بر پایه تجربه در بستر زیستگاه”

کارگاه “مدرسه طبیعت :یادگیری بر پایه تجربه در بستر زیستگاه” 7 بهمن ماه 95در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در تهران برگزار شد.در این نشست ابتدا البرز اسلامی، مقدمه‌ای بر مدارس طبیعت ارائه داد. سپس مژگان احمدیه، تاریخچه مدرسه طبیعت در ایران وجهان، محمد (بهمن )عظیمی، مدرسه طبیعت ومبانی پایه، مهدی غلامی، چه بر سر کودکی آمده است ؟ و اشرف امینی؛ مدرسه طبیعت در عمل را ارائه دادند. در بخش پایانی پرسش وپاسخ انجام شد.

manager