بیانیه نخستین گردهمایی مدیران و تسهیلگران مدارس طبیعت کشور

نخستین گردهمایی مدیران و تسهیلگران مدارس طبیعت کشور در 7 و 8 مهرماه 1395، در مدرسه طبیعت وارش در بندرکیاشهر برگزار گردید.

شرکت کنندگان در این نشست، بیانیه ای را به شرح زیر منتشر کردند:

نخستین گردهمایی مدیران و تسهیلگران مدارس طبیعت کشور
نخستین گردهمایی مدیران و تسهیلگران مدارس طبیعت کشور

“ما اعضای مدارس طبیعت ایران با حضور  در اولین گردهمایی خود در مدرسه طبیعت وارش بندر کیاشهر، با اعتقاد به اینکه رابطه کودک و طبیعت ضامن حفاظت میراث طبیعی  و پرورش نسلی سالم است:

باور داریم که تجربه طبیعت برای کودکان تا سن 12 سالگی، باید به عنوان یک حق طبیعی به رسمیت شناخته شود.

باور داریم که تامین تجربه طبیعت برای کودکان، نیازمند یک گفتمان اجتماعی است به گونه ای که همه ارکان جامعه را به مشارکت می‌طلبد.

باور داریم که مدارس طبیعت به عنوان نهاد پیشرو در تامین این تجربه می‌باید از هر گونه شائبه منفعت‌گرایانه به هر شکلی پاک بماند و خلوص آرمانی خود را حفظ کند.

باور داریم که دست‌اندرکاران مدارس طبیعت، سرمایه اجتماعی ارزشمندی در پرورش آینده‌سازان این سرزمین هستند که باید مورد توجه درخور قرار گیرند.

manager