مجوزهای مدرسه طبیعت کاوی‌کنج

 

مجوز برگزاری دوره‌های مدرسه طبیعت:

license-2

مجوز برگزاری دوره آموزشی برای تسهیل‌گران مدرسه طبیعت:

license-1