مدارس طبیعت، پدیده نوظهور نظام آموزش

در کنار مدارس خشک و بی روحی که شاکله نظام آموزشی کشور ما را تشکیل می دهند، مدارسی در برخی شهرها درحال شکل گیری و عرض اندام است که در قلب طبیعت برپا می شود و قرار است انسان هایی سالم، باانگیزه، بانشاط و علاقمند به محیط زیست تربیت کند، تا هم ضامن شادابی و سلامتی خود، خانواده و جامعه شان باشند و هم حامیان پروپاقرص و مهربانی برای محیط زیست و طبیعت خسته و زخم خورده سرزمینمان. (لینک خبر)

manager