معرفی کارگاه تسهیل‌گری

معلم بذر دانایی خودش را در درون کودک می‌کارد، اما تسهیلگر شرایط را برای رشد دانه موجود در نهاد کودک فراهم می‌کند.
(منیرفاشه)

مدرسه طبیعت قلمرو کودکان است. در فضای مدرسه طبیعت، تمامی کنش‌های کودکان مبتنی بر انگیزه درونی‌شان شکل می‌گیرد. در این فضا هیچ کس به کودکان آموزش مستقیمی نمی‌دهد و به او نمی‌گوید زمانش را به چه کار و چگونه اختصاص دهد. تمامی یادگیری‌های کودکان از خلال تجربه‌شان با عناصر متنوع زیستگاه و در تعامل با کودکان دیگر شکل می‌گیرد.

می‌توان پرسید: “پس بزرگسالان مدرسه طبیعت که هستند و به چه کار می‌آیند؟”

مدرسه طبیعت معلم و مربی ندارد. بزرگسالان همراه کودک در مدرسه طبیعت “تسهیلگر” هستند. تسهیلگر مدرسه طبیعت کسی است که با حضور خود به کودک این پیام را می‌دهد که: تو در اینجا با همه ویژگی‌هایت پذیرفته شده و در امنیت هستی و می‌توانی هر آنچه که می‌خواهی را تا مرزی که به خود و دیگران آسیب جدی نزده‌ای تجربه کنی.” او تسهیل‌کننده و زمینه‌ساز غنابخشی به تجربه کودک است. تسهیلگر مدرسه طبیعت در این مسیر بیش و پیش از هر چیز حافظ ایمنی کودک است و همچنین یک پژوهشگر دقیق است. تسهیلگر در مسیر انجام نقش تسهیل‌گری‌اش ممکن است گاه تنها از دور کودک را تماشا کند، گاه ممکن است با او هم بازی شود، گاه دریچه‌ای جدید را بر روی او بگشاید و گاه مسیر دستیابی به یک پاسخ سریع را بر او ببندد تا مسیر دیگری از تجربه به روی او گشوده شود. به همینسان است که تسهیل‌گری کودک در مدرسه طبیعت در نگاه اول بسیار سهل و آسان است، ولی‌ هنگامی‌ که وارد این عرصه به عنوان یک عرصه حرفه‌ای می‌شوید، با مشکلات و ندانسته‌های بسیار مواجه می‌شوید و تازه با سختی‌های این مسیر آشنا می‌شویم.

در دوره مقدماتی تسهیلگری ارتباط کودک و طبیعت شما آشنایی‌های اولیه نظری و عملی را برای قدم گذاشتن در مسیر تسهیل‌گری ارتباط کودک و طبیعت در مدارس طبیعت به عنوان امری سهل و ممتنع پیدا خواهید کرد. این دوره در یک فضای کاملا کارگاهی و متکی بر مشارکت پویای شرکت‌کنندگان برگزار می‌شود. محتوای این کارگاه‌ها ترکیبی از ارایه مباحث، تمرین‌ها و گفتگوهای جمعی و همچنین حضور در کارگاه کودکان مدرسه طبیعت کاوی‌کنج و انجام تمرین‌ها و مشاهدات هدفمند در این فضا می‌باشد.

 

در این کارگاه شما با مباحث زیر آشنا خواهید شد:

1. نوع نگاه به کودک در دیدگاه مدرسه طبیعت چگونه و بر چه بنیان دانشی استوار است؟
2. تسهیلگری کودک و طبیعت چیست و چه ابعادی دارد؟
3. نسبت تسهیلگر با یادگیری کودک چیست؟
4. نسبت تسهیلگر با خودانگیختگی کودک چیست؟
5. منظور از بستر تجربه کودک در مدرسه طبیعت چیست؟