مفهوم زیستگاه در مدرسه طبیعت

یکی از دغدغه های اصلی در مواجهه با ایده مدرسه طبیعت مفهوم زیستگاه در آن است. در پادکست زیر می توانید از زبان عبدالحسین وهاب زاده در این باره بشنوید.

فایل صوتی درسگفتار مفهوم زیستگاه در مدرسه طبیعت از اینجا دانلود کنید.

manager