خطر بازگشت به مدرسه

پیترگری از بحران آغاز سال تحصیلی می گوید. بحران سلامت روان كودكان در تابستان كاهش و با شروع سال تحصيلى و در طول آن افزايش مى يابد.

چكيده: اسناد موجود نشان می دهند که مدرسه شدیـدا برای سلامت روان کودکان خطرناک است. اگرچه برای سلامت جسمی شان نیز زیان آور است. طبیـعت کودکان را طوری طراحی نکرده است که تمام روز در شغلـی بی تحرک و با مدیریتـی ریزبینانه محبوس شوند…

متن این مقاله از زیر دانلود کنید.

خطر بازگشت به مدرسه

با تشکر از مدرسه طبیعت دامون

manager