شکل‌گیری هسته مرکزی مدارس جم

هسته‌ای که با هدف ایجاد پیوند میان سازمان آموزش و پرورش و سازمان محیط‌زیست در راستای توجه به موضوع طبیعت و محیط‌زیست در میان کودکان و نوجوانان شکل گرفت.

kavij