عبدالحسین وهاب زاده کارآفرین برتر آموزشی

عبدالحسین وهاب زاده در اولین جشنواره کارآفرینی دانشگاه شهید بهشتی، به دلیل فعالیت هایش در طرح و ترویج ایده مدرسه طبیعت به عنوان کارآفرین برتر آموزشی انتخاب گردید.

manager