گاهی فقط باید رها کرد (مدرسه طبیعت پردیسان)
ساخت از گل
مدرسه طبیعت وارش به روایت تصویر
دوباره دوباره دوباره. خسته نمیشود. تجربه میكند.(مدرسه طبیعت پردیسان)
نمیجنگند. خود را میشناسند و قوی میشوند. (مدرسه طبیعت پردیسان)
میسازند، آنچه را كه خود میخواهند. (مدرسه طبیعت پردیسان)