آغازی از یک تاریخ مبارک

اولین کارگاه مقدماتی تسهیلگری ارتباط کودک و طبیعت در آذر ماه 1394 در مدرسه طبیعت کاوی کنج با حضور شرکت کنندگانی از شهرهای تهران، کرمانشاه، ساری، تبریز، یزد، اصفهان، بیرجند و عباس آباد برگزار شد. تاکنون مدرسه طبیعت کاوی کنج کارگاه های متعددی در مشهد برگزار کرده است که عبارتند از کارگاه مقدماتی تسهیلگری، کارگاه پیشرفته تسهیلگری و کارگاه ترویج مدرسه طبیعت. این کارگاه ها براساس تجربه عملی و پژوهش تیم مدرسه طبیعت کاوی کنج و راهنمایی استاد عبدالحسین وهاب زاده طراحی شده است.