سخنرانی عبدالحسین وهاب زاده ایده پرداز مدرسه طبیعت (دومین همایش ملی کودک و طبیعت) زمستان 1395
مبانی عصب شناختی رابطه کودک و طبیعت (دومین همایش ملی کودک و طبیعت) زمستان 1395
رویکرد بالینی به رابطه کودک و طبیعت (دومین همایش ملی کودک و طبیعت) زمستان 1395
پرسش و پاسخ عبدالحسین وهاب زاده با تسهیلگران مدرسه طبیعت کاوی کنج (تابستان 1396)
سخنرانی محمد درویش (دومین همایش ملی کودک و طبیعت) زمستان 1395
فضای یادگیری کودکان (دومین همایش ملی کودک و طبیعت) زمستان 1395
تاثیر طبیعت بر لایه های خاکستری مغز- عبدالحسین وهاب زاده
عبدالحسین وهاب زاده در مدرسه طبیعت کاوی کنج- دوره تسهیلگری
تئوری پایه مدرسه طبیعت از منظر عبدالحسین وهاب زاده ایده پرداز مدرسه طبیعت
عبدالحسین وهاب‌زاده در جمع فعالین محیط زیست نیشابور
الیسون گوپنیک: بیانیه ای علیه تربیت کودک
سخنرانی عبدالحسین وهاب‌زاده در همایش کاشمر
سخنرانی محمد درویش در دانشگاه تربیت مدرس نور (آذر 1396)
سخنرانی عبدالحسین وهاب‌زاده در دانشگاه تربیت مدرس نور آذرماه 1396