حضور پررنگ مدارس طبیعت در نمایشگاه ملی محیط زیست

دو سال پیش در چنین روزهایی مدرسه طبیعت کاوی کنج به عنوان اولین مدرسه طبیعت کشور، برای طرح یک موضوع نوظهور به تنهایی در نمایشگاه ملی محیط زیست شرکت کرد. این در حالی است که در شانزدهمین نمایشگاه ملی محیط زیست مدارس طبیعت با حضور چشمگیر خود، مدرسه طبیعت را به عنوان یکی از موضوعات محوری نمایشگاه مطرح کردند. در این دوره فضایی برای معرفی مدارس طبیعت در نظر گرفته شده بود و مراجعه کنندگان با روند فعالیت این مدارس آشنا می‌شدند، همچنین فضایی به مانند مدرسه طبیعت در نمایشگاه پیش‌بینی شده تا کودکان در آن وقت بگذارنند و با روند کار این مجموعه آشنا شوند. (خبر تکمیلی)

manager