بازدید رئیس شورای شهر مشهد از مدرسه طبیعت کاوی کنج

رئیس شورای شهر مشهد محمدرضا حیدری به همراه ایده پرداز مدرسه طبیعت عبدالحسین وهاب زاده از مدرسه طبیعت کاوی کنج بازدید کردند.

در این بازدید حیدری از تمایل شورای شهر مشهد در رابطه حمایت از گسترش طرح مدارس طبیعت در محلات مختلف شهر مشهد سخن به میان آورد.

manager