صدای مدرسه طبیعت به شهردار مشهد هم رسید …

شهردار محترم شهر مشهد مهندس تقی زاده خامسی پیام مدرسه طبیعت را شنیدند.

خوش آمدید جناب شهردار.

سرانجام در 30 اردیبهشت ماه 1397 مهندس تقی زاده خامسی بعد از جلسه ای که در دفتر کار خود با عبدالحسین وهاب زاده ایده پرداز مدرسه طبیعت و اعضای مدرسه طبیعت کاوی کنج داشت، در مدرسه طبیعت کاوی کنج حضور پیدا کرد و از فعالیت کودکان در مدرسه طبیعت بازدید به عمل آورد. امید است این دیدار و بازدید شروعی بر اقدام عملی و تاثیرگذار شهرداری مشهد در تسهیل ارتباط کودکان شهر مشهد با طبیعت باشد.

manager